คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคารหรือดัดแปลงอาคาร (กองช่าง)


ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย (กองคลัง)


ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (กองคลัง)


ใบคำร้องโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (กองช่าง)


คู่มือสำหรับประชาชน อบต. ลาดทิพรส


แบบฟอร์มการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัด)


แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)


แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (สำนักปลัด)


แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ


แบบฟอร์มการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างอายุ 2 - 4 ขวบ (สำนักปลัด)

  (1)     2