โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553  
รายละเอียดโครงการ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี  เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ  เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติ ด้วยการขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณา ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตน และของประเทศชาติ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับวัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราช เจ้าทรงโปรดประทานพระคติธรรม และฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยทุกคน และให้เด็กตระหนักถึงคำขวัญในปีนี้ที่ว่า “คิดสร้างสรรค์  ขยันใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม”   อีกทั้งเป็นการ ให้มีกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญาแก่เด็ก ส่งเสริมความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กในการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดีและส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ทักษะชีวิต และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กอีกด้วย
            เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส  จึงเห็นควรได้ จัดทำโครงการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553  ในวันที่ 8  มกราคม 2553  นี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2553 เวลา 11.11 น. โดย นิตยา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 1901 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย